W co wierzymy

Jesteśmy Kościołem Ewangelikalnym w ramach, którego zrzeszone są liczne denominacje chrześcijańskie. Wspólnoty Ewangelikalne łączy wiara w:

1) Autorytet i wystarczalność Pisma Świętego.

2) Wyjątkowość odkupienia przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu jako ofiary za nasze grzechy.

3) Potrzebę osobistego świadomego nawrócenia

4) Konieczność ewangelizacji prowadzącej do pokuty i wiary w Jezusa Chrystusa

WIERZYMY :

Że Biblia została dana człowiekowi jako nieomylne, natchnione i nieprzemijające Słowo Boga oraz jest najwyższym i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących wiary i postępowania,

Że Bóg istnieje jednocześnie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego,

W Boskość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Jego narodziny z dziewicy, Jego prawdziwe i zupełne człowieczeństwo, Jego bezgrzeszne życie, Jego nauczanie pełne władzy i mocy, Jego cierpienie i śmierć poprzez przelanie krwi za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie w ciele, Jego zasiadanie po prawicy Ojca, Jego wstawiennictwo i Jego powtórne przyjście po swój Kościół,

W Boskość Ducha Świętego wychodzącego od Ojca i Syna, którego zadaniem jest przekonywanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz w to, że udziela On wierzącym mocy do zwycięskiego życia, służby w Kościele, uwielbiania Boga i ewangelizacji,

W grzeszną naturę wszystkich ludzi, wystawiającą człowieka na Boży gniew i potępienie,

W potrzebę zbawienia poprzez pokutę w stosunku do Boga, wyznania swoich grzechów i zaproszenie Jezusa Chrystusa do swego serca. Usprawiedliwienie jest łaską Bożą objawiającą się w odkupieńczym dziele Jezusa, które przyjmuje się tylko przez wiarę, a potwierdzone jest ono przez owoce Ducha Świętego i święte życie,

W dwa sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa: chrzest wierzących przez zanurzenie w wodzie oraz spożywanie Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Jego śmierci aż do Jego powrotu,

W dary służb, które Jezus ustanowił w swoim Kościele, a przede wszystkim: apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli oraz w dzisiejsze działanie różnorodnych darów Ducha Świętego opisanych w Nowym Testamencie,

W duchową jedność i powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, tworzących jeden Kościół, który jest Ciałem Chrystusa na ziemi,

W widoczny powrót Pana Jezusa w ciele,

W zmartwychwstanie umarłych na sąd ostateczny,

W wieczne szczęście sprawiedliwych i w wieczne potępienie niegodziwych.

Jesteś tutaj: Strona główna Strona główna W co wierzymy